Материалы отфильтрованы по дате: апреля 2017
Пятница, 28 апреля 2017 14:07

Объявление

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака

приглашает Вас стать участником научной конференции, посвященной Дню Славянской письменности и памяти Св.св. Кирилла и Мефодия

 Конференция состоится16 мая 2017 г.

Пленарное заседание

Актовый зал ТГУ, 12.00.

  1. Открытие конференции
  2. Приветствия
  3. Пленарные доклады

Работа в секциях

14.00

Секция 1. История и филология.Модераторы: Поливцев В.Н., Рацеева Е.В.

Секция 2. Бухгалтерия и социальная защита. Модераторы:Хорозов С.Г., КоларьМ.У.

Секция 3. Музыка, Педагогика начального обучения, Дошкольная педагогика. Модераторы: Великсар В.Н, Тодоров В.Н.

Заявка участника конференции

ФИО участника

Место учебы или работы участника (полное наименование вуза, город)

Ученая степень, звание
ФИО научного руководителя (для студентов)

Название доклада
Резюме (3 – 4 предложения)

Контакты: телефон, E-mail

Продолжительность доклада – не более 10 минут.

Заявки для участия принимаются до 10 мая 2017 г. – veronika_ng@mail.ru

Материалы конференции планируется опубликовать в университетском ежегоднике «Дунав – Днестър» (Т. V, 2017).

Оргкомитет 

Национално дружество «Традиция» на посещение в Тараклийския държавен университет

 

            На 11 април 2017 година представители на  Национално дружество «Традиция» София, България, посетиха университета в Тараклия, за да се срещнат със студенти и преподаватели от висшето учебно заведение. Дружеството е доброволна  непартийна патриотична организация, имаща за цел да популяризира и съхранява родолюбивите традиции и националните ценности, да организира и участва във възстановки на събития и битки от българската история през различни епохи. Основател и председател на Дружеството е полковник-инженер Станчо Джумалиев,  трето поколение офицер.

За срещата членовете на дружеството бяха облечени в опълченски униформи от времето на Руско-турската война 1877-1878 г. и с военен ритуал влязоха в аулата на университета. Създадената патриотична атмосфера развълнува всички присъстващи. В своето слово полковник Джумалиев,  отбеляза, че срещата в университета е свързана с 140-та годишнина от оповестяването на Манифеста на руския император Александър II за обявяване на Освободителната Руско-турска война на 12 април 1877 година (стар стил).

Доц. д-р Мария Паслар, ректор на университета, представи информация за научно-образователната дейност и културно-обществения живот в учебното заведение. Тя отбеляза, че преди 140 години, на Скаково поле в Кишинев, е започнал пътят на опълченците към свободата на българския народ. Военният  парад се е провел в района на днешния квартал на  Кишинев, Ръшкановка. Така Кишинев завинаги остава в историята като паметно място, откъдето е започнал походът на българското опълчение в Освободителната война.

Председателят на НД «Традиция», полковник Станчо Джумалиев, отбеляза, че бесарабските българи са станали ядро на Българското опълчение и заедно с руските войници са проявили героизъм и решителност в бойните сражения срещу поробителя.

Преподавателят по история в ТДУ, доктор Владимир Поливцев, даде обстойна информация за създаването на Българскато опълчение и неговото участие във военните действия, за съставянето и подписването на Санстефанския мирен договор и Берлинския договор, за ролята на бесарабските българи в освобождаването на българския народ от Османско владичество. Д-р Поливцев заинтригува аудиторията с любопитни факти за Освобождението на България.

Тържествено слово произнесе и полковник Димитър Пенов, който поднесе на  ректора на университета подарък - нарисувана старобългарска буква «М», олицетворяваща  името Мария, книги и  календари.

Г-н Никола  Караиванов, бивш преподавател в Тараклийския университет, член на Дружество «Традиция», голям родолюбец и  съратник на бесарабските българи, съвсем скромно, но с чувство  на удовлетвореност и гордост, разказа за своята разностранна дейност сред българската общност в Молдова и Украйна. Г-н Караиванов изтъкна факти, свързани с априлските дни на 1877 г в гр.Кишинев и отбеляза голямата роля на Българското опълчение в Освободителната война.

След срещата гостите от София посетиха музея на историята на университета и етнографския музей, където са събрани експонати от   битовата и трудовата дейност на бесарабските българи в миналото. Преподавателят Николай Мостовой разказа за бита, обичаите и традициите на бесарабските българи в Тараклия.

            От името на академичната общност на Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак» изразяваме огромна благодарност на председателя  и членовете на дружество «Традиция» за родолюбивата им дейност, за съхраняването на историческата памет за България, за българския дух и патриотизъм.

Ректор на ТДУ

доц. д-р Мария  Паслар

P70411-093559w.jpg

Пятница, 14 апреля 2017 13:47

Договор о сотрудничестве

30 марта 2017 года  между Национальным Инспекторатом Пробации Республики Молдова и Университетом «Григорий Цамблак» г. Тараклия был заключен Договор о сотрудничестве. Также на местном уровне был заключен Договор между Бюро пробации Тараклия и Университетом «Григорий Цамблак» Тараклия.
Исполняющий обязанности Национального Инспектората Пробации ВЛАДИМИР  ПОПА отметил важность и значимость Партнерства между Пробацией и Университетом, так как основной  и общей задачей  Партнерства являются мероприятия, проводимые обеими сторонами, целью которых служит возможность студентам осуществлять практику в Бюро пробации Тараклия, консультативная помощь при написании курсовых и дипломных работ, а также информирование о вакантных местах на рынке труда.

Студенты Университета будут иметь возможность получить курс подготовки /переподготовки и квалификации кадров для дальнейшего трудоустройства в районах, где требуются высоковалифицированные, подготовленные и обученные сотрудники.

ВЛАДИМИР ПОПА отметил, что в 2015 году был заключен Договор с Университетом Ион Крянгэ, где студенты на протяжении двух лет показывают большие успехи при прохождении практики, написании дипломных работ, и планируют трудоустроиться в данной области.

«Надеюсь, - отметил Владимир Попа, - что студенты Университета «Григория Цамблак» вовлекутся в мероприятия, которые проводят советники Бюро пробации Тараклия, и, только вместе, сплоченно, мы сможем добиться хороших результатов для достижения поставленных целей при Партнерстве.

Вторник, 11 апреля 2017 16:58

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака приглашает всех желающих принять участие в ежемесячном семинаре «Наука в ВУЗе: настоящее и будущее».

12 апреля 2017 года в 15.00 часов в Актовом зале университета

состоится очередной семинар студентов и преподавателей на тему: «Молдова: Образование. Наука. Прогресс».

На семинаре будут рассмотрены вопросы образования и науки в развитии Молдовы второй половины 20 – начала 21 веков. На основе своих долголетних исследований автор покажет, что дальнейший прогресс прямо связан с возрастанием роли молодых специалистов с высшим образованием в решении важнейших задач современного общества.

Докладчик – доктор хабилитат экономических наук, профессор

Дмитрий Михайлович Пармакли.

28 марта 2017 г. В Тараклийском государственном университете им. Гр.Цамблака в рамках проведения ежемесячных семинаров «Наука в ВУЗе: настоящее и будущее» старший преподаватель университета, доктор исторических наук В. Н. Поливцев сделал доклад на тему «История Молдовы: спорные проблемы и новейшие исследования». Заслушать доклад были приглашены преподаватели и студенты, а также все желающие жители г. Тараклия.

Последним важнейшим итогоми достижением исторической науки Республики Молдова молдавинисткого направления стал выход в свет в 2016г. на молдавском/румынском и русском языках фундаментального трёхтомного труда «История Молдовы», подготовленного ассоциацией историков и политологов «Pro-Moldova» и изданного при финансовой поддержке И. Н. Додона. Это тем более важно, что последний раз фундаментальный академический труд по истории Молдовы был издан ещё в середине 1960-х годов, а последующие попытки издать такого рода исследовательскую работу, предпринятые во второй половине 1980-х гг. и в начале нынешнего XXI-го века, были сорваны румыно-унионистами. В то же время с конца 80-х годов XX-го века молдавская история интенсивно искажалась, мистифицировалась и усиленно подменялась румынской.

В своём реферативно-аналитическом докладе, сделанном на основе содержания трёхтомника и с учётом материалов последних и научных конференций, В. Н. Поливцев рассмотрел нынешнее состояние изучения истории Молдавии, акцентируя внимание аудитории на те результаты исследовательских работ, которыми были привлечены новые документальные материалы, использованы новые трактовки, на те аспекты, которые особо концептуально важны для объективного изложения истории нашей страны и государства.

 Первый том «Истории Молдовы» посвящён средневековой эпохе с XI-го до XVII века. В нём, пожалуй, новаторские подходы более всего проявились в трактовке проблемы происхождения молдавского народа.

Второй том охватывает период с начала XVIII в. и по начало XX в. В нём впервые сопоставлены итоги социально-экономического развития  и демографического роста Бессарабии с аналогичными процессами в Запрутской Молдове, и они не в пользу последней. Тараклийской общественности, безусловно, будут интересны те разделы тома, в которых отображены жизнь болгар в Бессарабии и их участие в борьбе за освобождение этнической Родины от османского ига.

Третий том» Истории Молдовы» раскрывает историю страны с 1917-1918 г.г. по наше время. Главнейшими его темами являются: возникновение и решение бессарабского вопроса, Молдавская ССР в Великой Отечественной вйне, развитие МССР в советский период, итоги «рыночных реформ» в Молдове и др. Эти темы остро дискуссионны в исторической литературе. И авторы, излагая своё видение событий, предоставляют ради объективности слово и своим оппонентам.