ТАРАКЛИЙСКИ РАЙОНЕН СЪВЕТ

ТАРАКЛИЙСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ „ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК”

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА О Р Г А Н И З И Р А Т

на 29 октомври 2021 г.

в университета „Гр. Цамблак” научна конференция на тема:

„Българската етническа общност в Република Молдова: история и съвременно състояние”

във връзка с Деня на бесарабските българи и

200-годишнината от издаването на „Инструкция за задълженията към селските кметства” на ген. ИВАН ИНЗОВ

Желаещите да вземат участие в конференцията да потвърдят това в най-скоро време, а до 20 октомври да изпратят в тезисен вид докладите / съобщенията си със своя снимка, както и сведения за себе си като автори на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Работни езици на конференцията са: български, румънски, руски, украински.

Участието в работата на конференцията е възможно както онлайн, така и офлайн – чрез лично присъствие, което също е необходимо да се отбележи в заявката за участие.

За допълнителен контакт: Васил Кондов – Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. моб. тел. +373 79 75 92 32

ТАРАКЛИЙСКИ РАЙОНЕН СЪВЕТ

ТАРАКЛИЙСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ „ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК”

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА О Р Г А Н И З И Р А Т

на 29 октомври 2021 г.

в университета „Гр. Цамблак” научна конференция на тема:

„Българската етническа общност в Република Молдова: история и съвременно състояние”

във връзка с Деня на бесарабските българи и

200-годишнината от издаването на „Инструкция за задълженията към селските кметства” на ген. ИВАН ИНЗОВ

Желаещите да вземат участие в конференцията да потвърдят това в най-скоро време, а до 20 октомври да изпратят в тезисен вид докладите / съобщенията си със своя снимка, както и сведения за себе си като автори на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Работни езици на конференцията са: български, румънски, руски, украински.

Участието в работата на конференцията е възможно както онлайн, така и офлайн – чрез лично присъствие, което също е необходимо да се отбележи в заявката за участие.

За допълнителен контакт: Васил Кондов – Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. моб. тел. +373 79 75 92 32

        
Информационное письмо    Информационно писмо  

      Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака проводит 30 сентября – 1 октября 2021 г. в Тараклии (Республика Молдова) международную научно-практическую конференцию „Изучение диалектов и социолингвистической ситуации в регионах с компактным проживанием болгарского населения Республики Молдова и Украины“, посвященной 70-летнему юбилею болгарского диалектолога проф. Василия Кондова.
     В программе конференции предполагается обсуждение следующих проблем:
1. История изучения болгарских диалектов на территории Украины и Молдовы с момента их переселения.
2. Исследование языковой ситуации в местах компактного проживания болгарского населения Республики Молдова и Украины.
3. Методологические проблемы преподавания родного и государственного языков в местах компактного проживания болгарского населения.
     Желающие принять участие в работе конференции могут до 15 сентября 2021 года отправить свои материалы на e –mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Объем тезисов – 3000 – 5000 знаков с пробелами. Срок подачи тезисов – до 15 сентября 2021 г.

Доклады на конференцию будут отбираться организационным комитетом на конкурсной основе 20 сентября 2021 г.

Возможные формы участия в конференции:
• очное с предоставлением тезисов доклада;
• онлайн с предоставлением тезисов доклада.

По итогам работы конференции оргкомитетом запланирована публикация статей, выполненных на материале докладов и прошедших процедуру рецензирования. Статьи будут опубликованы в сборнике Тараклийского госуниверситета им. Григория Цамблака.
Срок подачи статей – до 15 октября 2021 г.
Основные требования к материалам: шрифт – 12, интервал 1,15, заглавие - заглавными буквами, в конце материала – фотопортрет автора.

Благодарим за сотрудничество!

Оргкомитет ТГУ им.Гр.Цамблака

 

     Тараклийският държавен университет „ Григорий Цамблак“ провежда на 30 септември – 1 октомври 2021 г. в град Тараклия (Република Молдова) международна научно-практическа конференция на тема: „Изучаване на диалектната и социолингвистичната ситуация в регионите с компактно българско население в Република Молдова и Украйна“, посветена на 70-годишния юбилей на българския диалектолог проф. Васил Кондов.
     Програмата на конференцията включва обсъждане на следните проблеми:
1. История на изучаването на българските говори на територията на Украйна и Молдова от момента на тяхното преселване.
2. Подходи към изследването на езиковата ситуация в местата с компактно българско население в Република Молдова и Украйна.
3. Методологични проблемы при преподаване на родния и държавния език в населените места с компактно българско население.
     Каним желаещите да участват в конференцията до 15 септември тази година да изпратят своите материали на e –mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Големината на тезите желателно да е от порядъка на 3000 до 5000 знака.
Докладите ще бъдат избрани от организационния комитет на конкурсна основа до 20 септември 2021 г.

Возможни форми на участие в конференцията са следните:
• присъствено с предоставяне на тезите на доклада;
• онлайн с предоставяне на тезите на доклада.

     След конференцията докладите ще бъдат публикувани в сборника на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“.
Крайният срок на предоставяне на подготвените за публикуване статии е 15 октомври 2021 г.
     Основни изисквания към материалите: шрифт – 12, интервал 1,15, заглавие – със заглавни букви, в края на материала – фотоснимка на автора.

 Благодарим предварително за сътрудничеството!

Организационен комитет на конференцията.

 

 

CONSILIUL RECTORILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA


Stimați colegi profesori, membri ai personalului științifico-didactic și
auxiliar, dragi studenți ai universităților din Republica Moldova,

     Ne-аm dorit foarte mult să revenim la normalitate în organizarea procesului de studii în universitățile noastre, începând cu 1 septembrie 2021. Spre regret, evoluția procesului epidemiologie este nefavorabilă, cu tendințe de agravare...
     Dreptul la sănătate trebuie să fie considerat a fi o prioritate, iar cea mai sigură modalitate de a combate pandemia este vaccinarea.
     Să știți că respectăm întru totul drepturile și libertățile fiecăruia dintre Dumneavoastră, inclusiv în a decide vaccinarea, nevaccinarea sau efectuarea testului diagnostic la COVID - 19. Dar, spre regret, avem și un număr mare de persoane infectate în colectivele noastre, iar unii colegi de-ai noștri și-au pierdut viața...

Stimați colegi,
Dragi studenți,


În scopul asigurării unui mediu sigur de activitate în spațiile universitare în noul an de studii, 2021-2022, și în vederea respectării restricțiilor stipulate în Instrucțiunea privind măsurile de organizare a activității instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic și superior (publice și private) pentru anul de învățământ 2021-2022 în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.60 din 23 august 2021, Vă îndemnăm să vă pătrunderi de responsabilitatea care ne revine pentru păstrarea sănătății noastre, a tuturor angajaților și a studenților, și să faceți tot posibilul pentru a vă vaccina împotriva COVID - 19. Vaccinarea este necesară!


Consiliul Rectorilor din

Consiliul Rectorilor

din Republica Moldova

consiliul rectorilor anunt vaccinare

До професор доктор Васил Кондов,
заместник-ректор по научна дейност
в Тараклийския държавен университет
Гр. Цамблак»

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


     Уважаеми професор Кондов,

     Позволете ми от името на цялата академична общност на Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак» и от свое име да Ви честитя 70-годишния Ви юбилей.
Вашата професионална дейност, всеотдайното служене на българистичните науки, мъдростта, широтата на мисленето, огромният опит в изследователската и педагогическата дейност предизвикват заслужено уважение от страна на колегите и студентите.
     Неизчерпаемата Ви енергия, високите човешки качества, огромното Ви родолюбие са ярък пример за изпълнение на дълга в полза на съхраняването и развитието на българщината в Молдова и за общата ни университетска кауза.
     Вашият път на езиков археолог е пример за ежедневна и многогодишна упорита работа на специалист, който изцяло изпълнява своя професионален дълг. Научният Ви принос в развитието на езиковата българистика е безценен.
    Достоен плод на Вашето трудолюбие и отдаденост изследване на български диалекти в нашия край са написаните и издадените 11 книги и повече от 152 публикации, които като научен принос Ви нареждат сред бележити българисти-езиковеди. Вашите научни изследвания получават висока оценка от научната общност в България, Молдова, Украйна, Русия, Полша и са образец за изследване на български диалекти.
    Вие щедро споделяте своите знания и опит с млади специалисти и се отличавате с висок професионализъм, ангажираност и отговорност при вземане на важни академични решения.
    Колективът на Тараклийския държавен университет Ви е благодарен за Вашия научен принос, за висококачествената подготовка на млади специалисти българисти, за цялостната Ви дейност, допринесла за утвърждаване на нашето учебно заведение като център на българската духовност в Молдова.
    Желаем Ви неизчерпаема енергия, бодър дух, дълъг творчески живот, крепко здраве!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

25 август 2021 година

Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»

доц., д-р Мария ПАСЛАР

Kondov V

dostoИнформационное письмо

Тараклийский государственный университет им. Гр. Цамблака (Молдова)

проводит 8 ноября 2021 года

международную научно-практическую конференцию

«Всемирная отзывчивость» Ф. М. Достоевского,

 приуроченную к 200-летнему юбилею писателя

Цель конференции: осмысление творчества Ф. М. Достоевского в многомерном культурном, историческом и лингвистическом пространстве с позиций современного читателя и исследователя, привлечение внимания к универсальным и «вечным» проблемам в произведениях писателя.

Научные направления:

Феномен Ф. М. Достоевского в мировой культуре.

Многоликий и многомерный писатель-мыслитель.

Идеи и образы Ф. М. Достоевского в искусстве.

Открытие  неизвестного в известном  писателе.

Достоевсковедение в XX-XXI веке.

Педагогические идеи Ф. М. Достоевского.  

Философская антропология  Ф. М. Достоевского. Безусловная значимость человека.

Предполагается проведение круглого стола на тему: «Всечеловечность и «боль о человеке» в творчестве Ф. М. Достоевского».

Рабочие языки конференции: русский, болгарский, румынский, английский, гагаузский, украинский.

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 октября 2021 г. по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Заявка должна включать следующие данные: ФИО, место работы (учебы), должность, ученое звание, ученая степень; тема доклада, тезисы; контактные телефоны, электронный и почтовый адрес. Материалы конференции будут опубликованы в ежегоднике университета, а также в электронном виде. Статьи в сборник можно подавать после проведения конференции.

Конференция  пройдет в формате онлайн  и оффлайн.

Страница 1 из 15