Публикации

 

Периодические издания и сборники:

 • България: метрополия и диаспора. Сборник по случай 65-годишната на д.и.н. Николай Червенков. Отговорен редактор К. Калчев. - Кишинев, 2013. - 480 с.
 • Десет години - Тараклийски Държавен Университет «Григорий Цамблак». Съставители М. Паслар, Н. Червенков. Тараклия, 2014. - 320 с.
 • Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика. Т.- Кишинев, 2007. - 282 с.
 • Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика. Т.- Кагул, 2011. - 329 с.
 • Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика. Т.- Кишинев, 2014. - 286 с.
 • Годишник ТДУ «Дунав - Днестър». Обществознание. Езикознание. Педагогика. Т.- Тараклия, 2016. - 269 с.
 • Молдовско-български връзки: Бележити личности. Образование и наука. - Кагул, 2011. - 321 с.
 • Молдовско-български връзки: история и култура. Кишинев, 2016. - 546 с.

 

Монографии, словари, справочники и авторские сборники:

 • Йорданова М.В. Мостове и крепости на смисъла. Литературнокритически статии и интерпретации на южнославянския роман от XX век. - Кахул, 2012. - 113 с.
 • Кайряк П.А. Тараклия и тараклийци. - Кишинев, 2014. - 256 с.
 • Куртев Н., Малешкова А. Бесарабски хроники. – Т. 1 и 2. – Кишинев. – 2013. – 370 и 346 с.
 • Куртев Н., Малешкова А. Пословици, поговорки, устойчиви словосочетания. – Кишинев, 2015. - 236 с.
 • Паслар М. Обогатяване на лексикалния запас на учениците при изучаване на книжовния български език в мултилингвалната среда (Република Молдова). - Тараклия, 2013. - 224 с.
 • Кондов В. Българска фонетика за българите в Молдова и Украйна. - Кагул, 2013. - 170 с.
 • Кондов В. Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. Библиография: 1844-2014. - Тараклия, 2016. - 246 с.
 • Кондов, В. Кратък речник на кортенския говор в Бесарабия /Република Молдова/. – Тараклия. – 2017. – 400 с.
 • Кондов, В. Езикът на българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и съвременно състояние /Класификация, библиография, карти, снимки, текстове/. – Тараклия. – 2018. – 290 с.
 • Речник на лингвистичните термини в българсия език с руски и румънски съответствия. Съставители: Паслар М., Сорочану Е., Шаршов Т. – Кишинев. - 2014. - 328 с.
 • Condov V. Bibliografia (1981-2011). Comrat, 2011. - 68 p.
 • Тодоров, Н.Н. Българите в Южна Молдова /очерк за етнокултурната им идентичност от преселването до края на двадесетия век/. - Тараклия, 2018. - 160 с.
 • Пармакли Д.М., К.П. Дарманчев. Экономика, организация и планирование на предприятии. – Тараклия. – 2014. – 240 с.
 • Пармакли Д.М. Основы макроэкономики. – Тараклия. – 2013. – 176 с.
 • Пармакли, Д.М. Основы микроэкономики. Тараклия. – 2014. – 142 с.
 • Великсар, В. Българската народна песен в мултиетническа среда в Тараклийски район /Р. Молдова/. – Тараклия. – 2017. – 222 с.
 • Великсар. В. 100 български песни от Тараклийско. – Тараклия. – 2017. – 84 с.
 • Platica, A. Dezvoltarea attitudinilor si relatiilor interpersonale ale preadoleccentului cu dizabilitdte auditiva. – Chisineu. – 2018. – 54 p.
 • Derescu, P. Functionalitatea elementelor orale in limbajul literaturii artistice (in proza scurta a scriitorilor din Moldova din dec. 6-8 ale secolului al XX- lea). – Chisineu. – 2011. – 218 p.
 • Червенков, Н. И. Думиника. Тараклии - 200 лет. Т. 1 /1813-1940/. – Кишинев. – 2013. – 608 с.
 • Руссев, Н.Н. Шикирлик – Суворово: два века истории 1815-2015. – Кишинев-Суворово-Тараклия. – 2017. – 6180 с.