Acte necesare pentru înscrierea la concurs

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de Admitere – 2020,
ciclul – I rom/rusă.

 

Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de Admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoare acte:

a) cererea de înscriere la concursul de admitere (poate fi descărcată de pe site-ul universtății);
b) copia buletinului de identitate;
c) actul de studii, în original, cu anexa respectivă (absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
d) diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort;
e) 4 fotografii 3x4 cm;
f) Copia livretului militar sau a adeverinței de recrutare.
g) adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească;
h) certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
i) certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
j) certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
k) confirmarea apartenenței la familii de romi;
l) adeverința de angajare (pentru persoane angajate în cîmpul muncii);
m) recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților - cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu Științe ale educației;
n) copia Certificatului de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice, cetățenii străini, originari din Republica Moldova, și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare;
o) acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe site-ul universtății;
p) fișa de înscriere la concursul de admitere (forma online);
q) Bon de înscriere (taxa de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii constituie 50 de lei)

 

 Льготы и квота по зачислению на I цикл высшего образования (лиценциат)

     Согласно утвержденного Сенатом ТГУ Регламента «по организации и проведению приема на I цикл высшего лиценционного образования в Тараклийском государственном университете им. Григория Цамблака», для очного обучения устанавливается 15% квота от общего количества мест с бюджетным финансированием (по каждой специальности/области профессиональной подготовки и формы обучения), предусмотренных в плане по приему для:
a) кандидатов, оставшихся без родительской опеки (дети – сироты);
b) кандидатов с тяжелой и выраженной степенью инвалидности, способных учиться и работать по выбранной профессии;
c) кандидатов, у которых оба родителя являются лицами с ограниченными возможностями (инвалидами);
d) кандидатов, у которых родители участвовали в военных действиях: по защите независимости и неприкосновенности/целостности РМ; на войне в Афганистане; в ликвидации последствий аварии в Чернобыле; участники военных пост-конфликтов и операций гуманитарного характера в Ираке;
e) кандидатов из семей с 4-мя и более детьми, находящимися на иждивении;
f) кандидатов - выпускников школ восточных районов РМ и из мун. Бендеры, которые обучались по учебным программам, утвержденным МОКиИ РМ;
g) кандидатов из семей ромов;
h) кандидатов, которые прошли срочную военную службу.
Зачисление на 15% квоту от общего количества мест с бюджетным финансированием осуществляется по просьбе кандидатов.
Кандидаты из перечисленных выше категорий могут одновременно участвовать в общем конкурсе приема в ТГУ, в том числе на места с оплатой за обучение.
При зачислении в ТГУ на 15% квоту от общего количества мест, предусмотренных планом по приему на бюджетной основе, приоритет отдается детям - сиротам, детям оставшимся без родительской опеки и детям с тяжелой и выраженной степенью признания ограниченными в возможностях (инвалидами).
Зачисление на непокрытые места по квоте проводится в порядке убывания среднего конкурсного бала других категорий кандидатов, включенных в соответствующую долю без деления на категории 

 

Условия зачисления вне конкурса

      Кандидаты, участвующие в конкурсе по приему в Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака на I цикл высшего лиценционного образования по специальностям/области обучения 011 Педагогические науки имеют право быть зачисленным вне конкурса, по избранной специальности/области обучения указанного направления, в пределах мест, предусмотренных планом по приему на места с финансированием из бюджета:
a) на базе рекомендации местных публичных специализированных органов управления в области образования, для обучения по специальностям/областям профессиональной подготовки 011 Педагогические науки, и имеют среднюю конкурсную оценку не менее 8,0;
b) кандидаты, из семей преподавателей/учителей (один или оба родителя), участвуют в конкурсе для обучения по специальностям/областям профессиональной подготовки 011 Педагогические науки, и имеют среднюю конкурсную оценку не менее 8,0;
c) кандидаты - призеры международных или национальных конкурсов признанные МОКиИ РМ;
d) обладатели премий I-III степени (золотые, серебряные и бронзовые медали и дипломы), полученных на международных олимпиадах по учебным предметам, включенных в учебные планы в течение последних трех лет обучения;
e) обладатели премий I-III степени, полученных на республиканских олимпиадах по учебным дисциплинам, включенных учебные планы года приёма, а также победители, республиканского конкурса «Лучший ученик-новатор» в год приема;
f) обладатели премий I степени, полученной на олимпиадах, организованных высшим учебным заведением по школьным дисциплинам, включенных в учебный план в год приема, имеют право быть зачисленным вне конкурса на специальность/область профессиональной подготовки в соответствии с дисциплиной, за которую получили премию, в рамках соответствующего ВУЗа.