Acte necesare pentru înscrierea la concurs

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de Admitere – 2023,
ciclul – I rom/rusă.


Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de Admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoare acte:

a) cererea de înscriere la concursul de admitere;
b) copia buletinului de identitate;
c) actul de studii, în original, cu anexa respectivă (absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
d) diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort;
e) 6 fotografii 3x4 cm;
f) copia livretului militar sau a adeverinței de recrutare.
g) adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească;
h) certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
i) certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
j) certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu trei și mai mulți copii);
k) confirmarea apartenenței la familii de romi;
l) adeverința de angajare (pentru persoane angajate în cîmpul muncii);
m) recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților - cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu Științe ale educației;
n) copia certificatului de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice, cetățenii străini, originari din Republica Moldova, și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare;
o) acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe site-ul universtății;
p) fișa de înscriere la concursul de admitere (forma online);
q) Bon de înscriere (taxa de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii constituie 50 de lei)

Сota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de candidați:

• persoanele rămase fără ocrotire părintească;
• persoanele cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
• persoanele cu ambii părinți cu grad de dizabilitate;
• persoanele din familiile cu trei și mai mulți copii, aflați la întreținere;
• persoanele ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; militarii-participanți la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
• absolvenți ai școlilor din unitățile administrativ- teritoriale din stânga Nistrului și din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
• persoanele din familiile de romi;
• persoanele care au efectuat serviciul militar în termen.
Înscrierea la cota de 15 la sută din numărul total de locuri cu finanțare bugetară se efectuează la solicitarea candidaților. Candidații din categoriile enumerate mai sus pot participa, concomitent, la concursul general de admitere, inclusiv la locurile cu taxă de studii.
La înmatricularea la cota de 15 la sută din numărul total de locuri cu finanțare bugetară, se va acorda prioritate candidaților rămași fără ocrotire părintească, precum și candidaților cu grad de dizabilitate sever sau accentuat. Înmatricularea pe locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs ale celorlalți candidați înscriși la cota respectivă, fără diferențiere pe categorii.

 

Informații suplimentare:

tel. 068677324;
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.