Понедельник, 07 ноября 2022 11:18

11-те Анцуповски четения

11-те Анцуповски четения

     На 27 октомври т.г. се състоя поредното издание на Международната научно-практическа конференция на тема: „Междуетнически взаимодействия в етноконтактна зона - 11-ти Анцуповски четения", организирана от Университета "Григорий Цамблак" в гр. Тараклия, Република Молдова, и редакцията на международното историческо списание "Русин" (Кишинев) с главен редактор доц. д-р Сергей Суляк, която протече смесено - в онлайн и офлайн режим. Бяха изнесени 36 доклада и научни съобщения от 45-ма учени от редица държави като: Беларусия, България, Канада, Молдова, Русия, Словакия, США, Украйна. Докладите и съобщенията прозвучаха на: английски, български, румънски, руски и украински език.
     Приветствено слово към участниците в конференцията от името на университета «Гр. Цамблак“ произнесе доц. д-р Васил Кондов.
     Структурата на конференцията бе класическа: Пленарно заседание и заседания в секции, на брой - две. По време на пленарното заседание бяха изнесени 2 доклада: на д-р по филология Мартин Хенцелман от университета в Грайфсвалд, Германия, на тема: „Semiotic landscapes in trilingual settings: the case of Taraclia (Republic of Moldova)“ и на к.и.н. доц. Алексей Новожилов от Санкт-Петербургския университет, Русия, на тема: „Концепции выделения восточнославянских народов в этнографической литературе.“
     Ръководител на Секция 1 - „Междуетническо Пограничие: проблемът за диалога на културите“ беше д-р по история Владимир Поливцев; Секция 2 - „Бесарабските българи: проблемът за съхраняването на етнокултурната специфика“ бе с ръководител доц. д-р по филология Васил Кондов.
     В работата на конференцията взеха участие не само участници с научни степени и звания – представители на университети от гореспоменатите държави, но и докторанти (от България и Украйна), учители по български език и литература, а също така и студенти от университета „Гр. Цамблак“, подготвили докладите и съобщенията си под ръководството на научни ръководители от учебното заведение.
     По време на конференцията бяха представени и редица издания, излезли от печат през тази календарна година:
     - университетският ежегодник „Дунав-Днестър“, т. 8.
     - Международното историческо списание „Русин“, № 67 и 68.
     - монографията на Мария Сухинина „Стари думи от град Тараклия“, Edituraunu, Кишинеу.
     - Учебните и учебно-методическите пособия на доц. д-р Вероника Великсар: „Теория куррикулярного проектирования“, „Методика музыкального воспитания дошкольников“, „Репертуар детского сада и гимназии“ и „Методика музыкального воспитания в школе“, Тараклия, 2022.

  фото_2